Olycksfallsförsäkring - prisjämförelse

Olycksfallsförsäkringen är näst efter hemförsäkringen den vanligaste försäkring som tecknas i Sverige, och skyddar dig som försäkringstagare när du drabbas av en olycka eller skada. När du råkar ur för en olycka är det ersättningen vid bestående men som är försäkringens stora fördel. Får du exempelvis en skada som ger bestående men genom ärr eller delvis invaliditet utbetalas ersättning. Dessutom kan även tilläggsförsäkringar tecknas så att du får pengar för så kallad ekonomisk invaliditet, vilket är en trygghet om du inte längre kan arbeta 100 procent.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Om olycksfallsförsäkring

Tack vare högkostnadsskyddet, vilket innebär att sjukvården blir gratis när du kommit upp i kostnader på drygt 1 000 kronor, blir de direkta kostnaderna för sjukhusbesök inte så stora för den som är utan olycksfallsförsäkring. Men olycksfallsförsäkringen kan ändå ge dig och din familj viktigt ekonomiskt skydd. En Olycksfallsförsäkring kan delas in i tre olika delar:

Ersättningar

Försäkringsbolaget ger en engångsersättning eller månadsersättning vid långvariga bestående men. Till detta räknas medicinsk invaliditet, ärr samt vissa kroppskador som medför längre sjukhusvistelser.

Merkostnader

De merkostnader som kan uppkomma vid en olycka ersätts av olycksfallsförsäkringen. Det kan vara kostnader för läkarvård, medicin, besök på sjukhus, rehabilitering, tandläkarbesök, med mera.

Begravningshjälp

Denna del brukar i vissa fall även kallas för livförsäkring men bör inte förväxlas med en traditionell livförsäkring. Beloppet som betalas ut är nämligen ungefär lika mycket som en begravning kostar. Läs mer om livförsäkring här.

Premier och ersättningsnivåer

Typiskt sett ligger premienivån på 50-100 kr per månad; ju högre premie desto högre ersättningsnivåer. Maxersättning vid invaliditet kan uppgå till upp till 2 000 000 kr. Invaliditetsersättningen beräknas som ett engångsbelopp i procent av maxbeloppet beroende på invaliditetsgrad. I de allra flesta fall finns det ingen självrisk i olycksfallsförsäkringar, vilket innebär att du inte behöver stå för någon del själv.

Kompletterande skydd

Även om du har en olycksfallsförsäkring genom jobbet så kan det vara skäl att titta över om den behöver kompletteras. Det vanliga är att jobbförsäkringen gäller skador som inträffar på jobbet samt på dit- eller hemvägen. Därför kan det vara skäl för dig att teckna en kompletterande försäkring som även täcker händelser på fritiden. En kollektivavtalsbunden försäkring upphör också normalt sett när anställningen upphör; kanske efter någon karenstid.

Vad ingår i en olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringen innehåller flera delmoment, och även om det kan skilja något mellan försäkringsbolagen har vi nedan listat de vanligaste delarna uppdelat under ersättning, merkostnader och begravningshjälp.

Ersättningar

Med ersättningar menas att försäkringstagaren får ekonomisk ersättning i form av engångsutbetalningar eller månatligt utbetalda belopp. Ersättning utbetalas från olycksfallsförsäkringen om du drabbas av medicinsk invaliditet, får synliga ärr eller så kallad kroppsskada. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de olika skador som kan ge ersättning genom din olycksfallsförsäkring:

Medicinsk invaliditet

Om en person genom ett olycksfall får en skada som bedöms bestå resten av livet ges en ersättning från försäkringsbolaget för ”medicinsk invaliditet”. Hur stort ersättningsbeloppet blir beror på skadans storlek. Om en läkare bedömer att invaliditeten är 8 procent ges en ersättning som motsvarar 8,2 procent av försäkringsbeloppet. Detta enligt en tabell som är exakt lika mellan försäkringsbolagen. Eftersom man inte i förväg kan veta hur stor invaliditeten kommer att bli kan inte hela ersättningen betalas ut direkt vid skadetillfället. Många försäkringsbolag har därför ett krav på att det ska ha gått två år innan de betalar ut hela summan.

Ärr

Vid ärr som uppkommit vid olycka kan ersättning betalas ut. Det belopp som betalas ut beror på ärrets storlek samt var på kroppen det sitter. Störst ersättning fås om ärret är på hals eller ansikte medan det ges mindre i ersättning om det förekommer på exempelvis underarmar eller lår. Vid ärr kan man aldrig få hela försäkringsbeloppet utan det rör sig oftast mellan 0,2 - 10 procent av detta.

I likhet med medicinsk invaliditet så kan inte full ersättning för ärr betalas ut direkt då det är omöjligt att veta hur stort ärr det kommer att bli i framtiden. En del bolag har två år medan andra har ett år som gräns på hur länge man måste vänta. Det är viktigt att fotodokumentera skadan direkt efter skadetillfället eller operationen såväl som när ett till två år gått. De flesta försäkringsbolag har även en maxålder på hur länge man kan få ersättning för ärrskador. Vanligt är att den gränsen går vid ca 65 år.

Kroppsskada

Om man efter olyckan måste ligga akut på sjukhus under ett visst antal dagar betalas en engångssumma ut. Hur många dagar som krävs för att du ska få ersättning kan variera, och beloppet baseras på vad det är för typ av skada. Som exempel kan Folksam nämnas som ger 2 000 kr vid hjärnskakning och 3 000 kr för benbrott.

Merkostnader

Med merkostnader menas kostnader som uppkommit i samband med olyckan för exempelvis vård och transport. Detta till skillnad mot ”Ersättningar” där försäkringsbolaget betalar ut en summa även om inte någon kostnad har förekommit.

Läkarvård

Kostnader för läkarvård genom exempelvis besök på vårdcentral eller akutmottagning ersätts. Detta om besöket sker inom en viss period efter att olyckan inträffade och att läkarbesöket är kopplat till olyckshändelsen. Denna period är ofta ca 1 år.

Akut

Om personen har uppsökt läkare och sedan blir akut sjukskriven minst 8 dagar ges en engångsersättning. Har man fått en längre sjukskrivning ges en större ersättning beroende på hur många dagar sjukskrivningen varar. Hur stor ersättning man får kan skilja sig mellan den som är under 65 och den som är över denna ålder. Akutersättningen är betydligt sämre för de äldre då de i betydligt högre grad blir sjukskrivna längre perioder.

Sjukhusvistelse

Blir du inlagd på sjukhus ges en viss ersättning per dag. Detta upp till maximalt antal dagar, exempelvis 180 dagar.

Rehab

Rehabilitering är gratis i Sverige när du har nått upp till frikortsbeloppet, men om man har behov av att uppsöka privat rehabilitering kan en viss ersättning ges för detta alternativt upp till frikortsnivån. Även på denna punkt kan det skilja sig för de över 65 år och de som är yngre.

Tandläkare

I likhet med kostnader för läkarbesök ger olycksfallsförsäkringen ett ekonomiskt skydd vid akut besök hos tandläkare. Fås problem med tänderna eller tandproteser ett tag efter olyckan och tandläkaren anser att detta kan kopplas till skadan kan även ersättning fås i form av ett engångsbelopp. Däremot finns det en övre gräns för hur många år efter skadan som detta kan ske.

Allmänna kostnader

Begreppet ”allmänna kostnader” eller ”övriga kostnader” är något diffust. Alla försäkringsbolag skriver några olika kostnader som kan gälla för detta men samtidigt ingår alltid en mening som säger att försäkringstagaren kan få ersättning för ”andra nödvändiga kostnader”. Det kan till exempel handla om taxiresor till och från akutmottagningen vid olyckstillfället eller kostnader för något förband som behöver införskaffas. Känner man sig osäker på vad som ingår bör man därför alltid kontakta sitt försäkringsbolag.

Några generella punkter som ingår är:

  • Förstörda kläder, såsom motorcykelklädsel eller andra skyddskläder
  • Skadade hjälpmedel, såsom glasögon och rullstol
  • Resor till och från sjukhusbesök
  • Under en begränsad tid få hemtjänst för att klara av vardagen
  • Krishjälp

Drabbas man av psykisk ohälsa efter ett olyckstillfälle, dödsfall av nära anhörig, överfall, rån, våldtäkt eller hot kan man behöva bearbeta detta med hjälp av samtal hos terapeut eller psykolog och kan då få ersättning från försäkringsbolaget för detta. De allra flesta försäkringsbolag har en gräns på 10 tillfällen som man kan få träffa psykologi på i dessa fall. Även på denna punkt kan skilja sig mellan de över och under 65 år. I vissa fall ingår inte krishjälpen alls för den som har passerat pensionsåldern.

Begravningshjälp

Vid dödsfall betalas en engångsersättning ut för att täcka kostnader för begravning. Är personen över 65 år blir ersättningen lägre.

Tillägg till olycksfallsförsäkringen

Orsaken till att man behöver tilläggsförsäkringar till sin olycksfallsförsäkring varierar. Allt beror på vilket individuellt behov man har att försäkra sig, vilka diagnoser man har i familjen samt hur gammal man är. Innan du tecknar en olycksfallsförsäkring med tillägg så bör du titta på alternativet att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Denna försäkring är en kombination av en sjukvårdsförsäkring och en olycksfallsförsäkring och innefattar därmed de flesta tilläggen till olycksfallsförsäkringen.

Ekonomisk invaliditet

Vid medicinsk invaliditet fås en ersättning beroende på hur stor invaliditeten är. Detta ska vara en ersättning för minskad förmåga att röra sig obehindrat. Men för många kan en skada även påverka möjligheten att arbeta. För att försäkra något mot detta inkomstbortfall kan tillägget ”ekonomisk invaliditet väljas”.

Diagnoser

Detta tillägg går oftast bara att teckna för de som är under 65 år då risken för diagnoser är mycket större vid högre ålder. Med tillägget får man en engångsersättning om en specialist fastställer att man har en av de diagnoser som ingår i tilläggsförsäkringen. Det kan exempelvis vara njursvikt, dövhet, diabetes, hjärtinfarkt eller Alzheimers.

Diagnoser (över 65 år)

Detta tillägg är mer begränsat än den ovan men ger ändå ett större skydd än att bara ha olycksfallsförsäkringen i dess grundutförande. Diagnoser som exempelvis kan innebära ersättning är Parkinson, dövhet, blindhet, Alzheimer och Stroke.

Jämför och teckna olycksfallsförsäkring här.

Läs mer om:

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Person & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för person och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Gravidförsäkring Letar du efter en gravidförsäkring? Gravidförsäkringar erbjuds av alla större försäkringsbolag och finns i två varianter: en som är gratis och en som du betalar för. ...
Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.