KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

Aktieägarna i Insplanet AB (publ), org. nr 556567-6227, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2019 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 18 juni 2019. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2019”.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till årsstämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via bolagets hemsida, www.insplanet.com, från och med onsdagen den 29 maj 2019.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 14 juni 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Övrigt
Aktieägare kan ta del av den fullständiga kallelsen på bolagets webbplats www.insplanet.com. Kallelsen skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2019
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

Publicerade dokument Årsstämma 2019
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Dagordning och beslutsunderlag »
Fullmakt »
Förslag till ny bolagsordning »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2018
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Dagordning och beslutsunderlag »
Fullmakt »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2017
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Dagordning och beslutsunderlag »
Fullmakt »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2016
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Valberedningens förslag »
Dagordning och beslutsunderlag »
Fullmakt »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2015
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Dagordning och beslutsunderlag »
Fullmakt »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2014
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Dagordning och beslutsunderlag »
Fullmakt »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2013
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Dagordning och beslutsunderlag »
Punkt 11 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen »
Förslag till ny bolagsordning »
Fullmakt »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2012
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Dagordning och beslutsunderlag »
Fullmakt »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2011
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Protokoll »

Publicerade dokument Årsstämma 2010
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »

Publicerade dokument Årsstämma 2009
Årsredovisning »
Kallelse årsstämma »
Styrelsens förslag incitamentsprogram »
Styrelsens förslag villkor teckningsoptioner »