KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2006 I INSPLANET AB (publ)

Pressmeddelande 2006-08-08

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till extra årsstämma tisdagen den 22 augusti 2006 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Grevgatan 34 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 16 augusti 2006 och skall dessutom per post till Insplanet AB (publ) anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 18 augusti 2006. Adressera brevet till Insplanet AB, att: Henrik Ingvarsson, Box 26 000, 100 41 Stockholm. Eller skicka anmälan till bolagsstamma@insplanet.com.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden uppges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 16 augusti 2006 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit korrekt sammankallad.
7. Val av ny styrelsemedlem. 8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till val av ny styrelsemedlem (punkt 7) Styrelsen föreslår att Lennart Käll väljs som ny ledamot till styrelsen. Lennart Käll är Koncernchef och Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ), noterat på Stockholmsfondbörs A-lista. Han har tidigare drygt 20 år inom bank, finans och försäkring, bl a som VD för ICA Banken, SEB Finans och Trygg Finans samt olika chefsbefattningar inom Trygg-Hansa. Styrelsen anser att Lennarts erfarenhet ger Insplanet en bredare och starkare plattform av kunskap inför de nya satsningar bolaget befinner sig inför.

Stockholm i augusti 2006

Insplanet AB (publ) Styrelsen

Om Insplanet AB

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa 400 000 kunder.[ Tillbaka ]