Vinstvarning

Pressmeddelande 2008-01-28

  • Insplanet kommer inte nå uppställda lönsamhetsmål för 2007. Detta beror på ett nedskrivningsbehov av kundfordringar som bedöms uppgå till 8,7 MSEK. Förklaringen är högre kundförluster än förväntat avseende nytecknade försäkringar.
  • Högre löpande kundförluster avseende nytecknade försäkringar minskar Insplanets marginaler framöver. Trots detta bedöms Insplanet uppvisa såväl fortsatt hög intäktstillväxt som god lönsamhet under innevarande år.

"Vi har naturligtvis all anledning att vara mycket självkritiska till att vi inte tidigare fångat upp problemen med kundförlusterna. De problem vi hittat blottar svagheter och stor förbättringspotential i de administrativa rutinerna mellan samarbetande försäkringsbolag och Insplanet", säger Daniel Soussan, VD Insplanet.

Insplanets intäktsmodell baseras på att Insplanet erhåller en löpande ersättning på det aktiva försäkringsbestånd som bolaget förmedlat. Vid nyförsäljning av en försäkring (nyteckning) intäktsförs första årets provision med avdrag för förväntade kundförluster. De förväntade kundförlusterna förklaras både av att kunderna överhuvudtaget inte erlägger premie för tecknad försäkring och att försäkringen upphör i förtid under första året på grund av förändrat försäkringsbehov.

Kundförluster är en naturlig del av verksamheten då försäljning av försäkringar sker i förväg och försäkringarna löper under lång tid, vilket leder till att behovet under försäkringsperioden kan förändras. Avvikelser mot bedömda kundförluster kan därför alltid komma att inträffa. Insplanets tidigare uppskattning av de bedömda kundförlusterna har varit för låg, vilket föranleder nedskrivningsbehovet av de kundfordringar som härrör till perioden till och med den 30 september 2007.

Högre löpande kundförluster minskar även lönsamheten avseende nyteckning under fjärde kvartalet 2007 och 2008. Lönsamheten vad gäller det aktiva premiebestånd som upparbetats under tidigare år är oförändrad. Intäkter från detta bestånd redovisas allt eftersom de inflyter.

Med hänsyn taget till dessa aspekter, är Insplanets bedömning att såväl intäktstillväxt som lönsamhet kommer vara god under innevarande år. Som tidigare meddelats anger emellertid Insplanet ingen intäkts- eller resultatprognos för 2008.

"Insplanets kärnverksamhet utvecklas väl. Under 2007 ökade nytecknad premievolym med 13 procent och antal nytecknade försäkringar med 22 procent. Vi har fler samarbetande försäkringsbolag än någonsin tidigare och internetförsäljning av bilförsäkring växer starkt. Allt fler känner till Insplanet och föredrar att vända sig till oss när de skall köpa försäkringar" , säger Daniel Soussan, VD Insplanet.

Bokslutskommunikén kommer som tidigare meddelats offentliggöras den 20 februari 2008.

För mer information, kontakta:
Daniel Soussan, VD , 08-510 000 04 eller 0708-35 02 24.

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Tusentals personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet hjälpt 500 000 kunder. Bolagets aktie handlas på First North (IPL). HQ Bank är certified adviser.

Insplanet AB (publ)
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38

[ Tillbaka ]