BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2007

Pressmeddelande 2008-02-20


Lyckad lansering av onlinepriser

Fjärde kvartalet

 • Intäkterna uppgick till 6,0 (14,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,1 (3,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,7 (2,6) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,32 (0,22) SEK.
 • Intäkter och resultatet för fjärde kvartalet har belastats med en nedskrivning av kundfordringar om 8,7 MSEK hänförligt till tidigare perioder.
 • Justerat för nedskrivningen uppgick intäkterna från den löpande verksamheten till 14,7 MSEK, rörelseresultatet till 3,6 MSEK och rörelsemarginalen till 24 procent.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 466 MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 12 procent till 66 (75) MSEK.
 • Lyckad lansering av onlinepriser, vilket bidragit till ett kraftigt ökat kundinflöde.
Januari till december

 • Intäkterna ökade med 3 procent till 53,4 (51,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,9 (13,5) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11 (26) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,6 (9,8) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,39 (0,88) SEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 13 procent till 302 (268) MSEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,45 SEK per aktie.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

VD-kommentar

”I skymundan av problem med ökade kundavhopp som resulterat i kundförluster har året i många andra hänseenden varit framgångsrikt. Vårt arbete med utveckling av produkterbjudande, hemsida och säljorganisation har givit effekt. Den svaga intäkts- och lönsamhetsutveckling vi presterat är dock en stor besvikelse.

Fler kunder än någonsin väljer att använda Insplanets tjänster. Att nyteckningstillväxten inte blev bättre har sin förklaring i den hårda konkurrens som under senare delen av 2007 präglade marknaden. Ambitionen för innevarande år är att tillväxten skall vara betydligt bättre.

Vi infriade inte våra kommunicerade mål för 2007. En stor orsak till detta är en följd av ökade kundavhopp och därmed högre kundförluster än vad bolaget förväntat eller förutsett. Ledningen har initierat ett omfattande åtgärdsprogram för att antalet kundavhopp skall minska, varav ett antal åtgärder redan är implementerade.”


För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]