BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2008

Pressmeddelande 2009-02-13

Bästa året någonsin!


Fjärde kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 18,4 (6,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,0 (-5,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,7 (-3,7) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,41 (-0,32) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,8 (2,4) MSEK.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 445 MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 60 (66) MSEK.
 • Antalet Internetförfrågningar uppgick till 73 900 (65 500) stycken.
 • Lansering av Insplanet Biltrygg.
Januari till december
 • Intäkterna uppgick till 59,9 (53,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,7 (5,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,3 (4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie 1,06 (0,39) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,8 (6,0) MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 243 (302) MSEK.
 • Antalet Internetförfrågningar uppgick till 311 400 (265 600) stycken.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,65 SEK per aktie samt en extra utdelning om 1,35 SEK per aktie.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

VD-kommentar
”I tider av finansiell oro är det extra glädjande att kunna uppvisa det bästa året någonsin avseende intäkter, resultat och kassaflöde. Intäkterna ökade med 12 procent till 59,9 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 14,7 MSEK med en rörelsemarginal om 25 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,8 MSEK.

Kampen om kunderna hårdnar på den svenska konsumentförsäkringsmarknaden. Etablerade försäkringsaktörer såväl som nya har ökat sin närvaro och aktivitet mot kunderna. Insplanet har konkurrensutsatt vårt eget kunderbjudande genom att visa onlinepriser från ett antal försäkringsaktörer vars produkter vi idag inte förmedlar. Detta för att öka kundnyttan och därmed befästa positionen som Sveriges största jämförelsetjänst och förmedlare av konsumentrelaterade försäkringar. Vi har i slutet på året lanserat Insplanet Biltrygg som bidrar till att stärka såväl kundnytta som konkurrenskraften för Insplanets kunderbjudande.

Vår fokus på kundnyttan har gett resultat. Antalet kunder har fortsatt att öka under 2008, totalt gjorde våra kunder 311 400 Internetförfrågningar, en ökning med 17 procent. Det visar att intresset för Insplanets erbjudande och tjänster är starkt oavsett konjunkturläge. Bolagets starka finansiella ställning i kombination med goda kassaflöden gör att Insplanet idag står starkare än någonsin. Bolagets starka finanser gör det möjligt att under 2009 lägga fokus på att uppvisa tillväxt med bibehållen god lönsamhet. Vi kommer under året att förbättra vår jämförelsetjänst ytterligare samt lansera flera nya egna produkter vid sidan om att fortsätta förbättra vårt befintliga produktutbud.”

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2008 tecknade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.[ Tillbaka ]