KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I INSPLANET AB (publ)

Pressmeddelande 2010-04-06

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 5 maj 2010 klockan 15:00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 april 2010 och skall dessutom per post till Insplanet AB (publ) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 30 april 2010. Adressera brevet till Insplanet AB, att: Henrik Ingvarsson, Box 26 000, 100 41 Stockholm.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden uppges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 28 april 2010 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9.a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisorer
14. Beslut om valberedning
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
P2. Valberedningen, bestående av Daniel Soussan – Daniel Soussan AB, Richard Båge – Richard Båge AB och Sven Hagströmer – Biovestor AB, föreslår att Göran Lindén utses till ordförande på stämman.

P9. Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,25 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 10 maj. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas den 14 maj.

P10. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 220 000 kronor (260 000) att fördelas med 60 000 kronor till styrelsens ordförande, 40 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

P11. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Peter Ahldin, David Frykman, Sven Hagströmer, Göran Lindén, Daniel Soussan och Göran Stern.

P12. Valberedningen föreslår att Göran Lindén utses till Styrelseordförande.

P13. Valberedningen föreslår nyval av PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2014, samt föreslår att Magnus Svensson Henryson utses till huvudansvarig revisor.

P14. Valberedningen föreslår att följande instruktioner och nomineringsförfarande till valberedning skall gälla tillsvidare. Föreslaget är att valberedningen skall bestå av bolagets tre största aktieägare per den sista september innevarande år, samt utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
- förslag till stämmoordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till revisorer,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
- förslag till revisorsarvoden, och
- eventuella förslag till förändringar rörande valberedning för kommande årsstämma.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och med 21 april och sändes till aktieägare som anmäler att de önskar erhålla denna information från Bolaget.

Stockholm i april 2010
Insplanet AB (publ)
Styrelsen[ Tillbaka ]