KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011 I INSPLANET AB (publ)

Pressmeddelande 2011-04-20

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 25 maj 2011 klockan 15:00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, Stockholm. Observera att datumet är ändrat från det tidigare publicerade datumet den 10 maj.

Anmälan: Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj 2011 och skall dessutom per post till Insplanet AB (publ) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndag den 23 maj 2011. Adressera brevet till Insplanet AB, att: Henrik Ingvarsson, Box 26 000, 100 41 Stockholm. Eller skicka anmälan till bolagsstamma@insplanet.com.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden uppges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 19 maj 2011 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt         koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda         balansräkningen
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
P2. Valberedningen, bestående av Daniel Soussan – Daniel Soussan AB, Richard Båge – Richard Båge AB och Sven Hagströmer – Biovestor AB, föreslår att Göran Lindén utses till ordförande på stämman.

P9. Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 30 maj. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas den 3 juni.

P10. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 740 000 kronor (220 000) att fördelas med 660 000 kronor till styrelsens ordförande, 40 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvodet till styrelsens ordförande är baserat på att arbetsinsatsen under året motsvarar 60 procent av en heltidsanställning. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

P11. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Peter Ahldin, David Frykman och Daniel Soussan samt nyval av Rickard Wilton. Sven Hagströmer, Göran Lindén och Göran Stern har avböjt omval.

P12. Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till Styrelseordförande.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och med 11 maj och sändes till aktieägare som anmäler att de önskar erhålla denna information från Bolaget.

Stockholm i april 2011
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

[ Tillbaka ]