Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 15 maj 2014

Pressmeddelande 2014-05-15

Idag, torsdagen den 15 maj 2014, avhölls årsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.

 • Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 utan att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 25 210 781 kronor i sin helhet balanseras i ny räkning.

 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

 • Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 0 kronor (360 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.

 • Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.

 • Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

  - Henrik Stangel, ordförande (omval),
  - Daniel Soussan,
  - David Frykman (omval), och
  - Peter Carlsson

 • I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma med Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

 • I sitt anförande redovisade bolagets VD Daniel Soussan för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2013 och för första kvartalet 2014.

  Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

  För ytterligare information, kontakta:

  Daniel Soussan
  VD
  Insplanet AB (publ)
  070-835 02 24
  08-51 000 004
  daniel.soussan[at]insplanet.com

  Om Insplanet
  Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

  Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
  Grev Turegatan 5 Tel: 08-51 000 000
  Box 26 000 Fax: 08-51 000 001
  100 41 Stockholm

  [ Tillbaka ]