Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 21 maj 2015

Pressmeddelande 2015-05-21

Idag, torsdagen den 21 maj 2015, avhölls årsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Vinstmedel disponerades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att en utdelning om 1 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2014, totalt 13 555 912 SEK, och att resterande belopp 38 846 944 SEK balanseras i ny räkning.
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
 • Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 0 kronor (0) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.
 • Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.
 • Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

  - Henrik Stangel, ordförande (omval),
  - Daniel Soussan (omval),
  - David Frykman (omval), och
  - Peter Carlsson (omval)
 • I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma med Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.
 • I sitt anförande redovisade bolagets VD Daniel Soussan för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014 och för första kvartalet 2015.

  Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

  För ytterligare information, kontakta:

  Daniel Soussan
  VD
  Insplanet AB (publ)
  070-835 02 24
  daniel.soussan[at]insplanet.com

  Om Insplanet
  Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

  Org.nr. 556567-6227
  Insplanet AB (publ)
  Grev Turegatan 5
  Box 26 000
  100 41 Stockholm 
  Tel: 08-51 000 000
  Fax: 08-660 14 38 
  www.insplanet.com

  Org.nr. 556585-1267
  Mangold Fondkommission AB
  Engelbrektsplan 2
  Box 55 691
  102 15 Stockholm
  Tel: 08-503 01 550
  Fax: 08-503 01 561
  www.mangold.se

  [ Tillbaka ]