BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015

Pressmeddelande 2016-02-18

Svagt ökande nyförsäljningsintäkter under det fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 19,7 (19,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (2,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11 (12) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (1,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 (-0,1) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 18,2 (17,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 3 procent.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 1,5 (1,9) MSEK.
Januari till december
 • Intäkterna uppgick till 79,2 (80,9) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,1 (13,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13 (17) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,9 (10,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,58 (0,81) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,6 (11,0) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 72,2 (71,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 7,0 (9,5) MSEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,25 (1,00) SEK per aktie för räkenskapsåret.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

VD-kommentar

Nyförsäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 18,2 (17,7) MSEK vilket är en ökning med 3 procent från föregående år. Totalt var bolagets intäkter under kvartalet i princip oförändrade och uppgick till 19,7 (19,6) MSEK. Rörelseresultatet minskade något mot föregående år och uppgick till 2,2 (2,3) MSEK. Resultatet får ses som starkt med tanke på att Insplanet under kvartalet fortsatt att investera i varumärkesstärkande aktiviteter samtidigt som också ökade resurser lagts på nya affärsutvecklingsprojekt både med och utan koppling till vår existerande verksamhet.

För helåret uppvisade Insplanet en nyförsäljningstillväxt om 1 procent där nyförsäljningsintäkterna uppgick till 72,2 (71,4) MSEK. Bolagets totala intäkter uppgick till 79,2 (80,9) MSEK vilket är en minskning med 2 procent från föregående år. Intäkterna sjönk primärt till följd av minskade förnyelseintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 10,1 (13,5) MSEK där ökade marknadsförings- och kundanskaffningskostnader inom framförallt affärsområde Personal Finance (MyLoan) är den huvudsakliga anledningen till resultatminskningen.

Även om 2015 som helhet inte saknat vare sig händelser eller utmaningar i kärnverksamheten som krävt hårt arbete från organisationen att hantera är känslan att det var något av ett nystartsår för bolaget. Den strategiska omställning Insplanet försiktigt påbörjade för snart två år sedan i samband med att Bonnier kom in som huvudägare har under hösten accelererat och blivit successivt tydligare. Samarbetet med Bonnier har under det fjärde kvartalet intensifierats och stora framsteg har gjorts för att bättre utnyttja respektive bolags kompetenser och fördelar. Bland annat fortsätter affärsområde Personal Finance (MyLoans) privatekonomiska jämförelsetjänster med bland annat sparande, bolån och aktiedepå mm att utvecklas positivt tack vare ett ökat samarbete med olika Bonniermedia. Likaså har Insplanet och MyLoan tillsammans med Expressen Studio tagit fram en lyckosam kampanj som nu rullar inom stora delar av Bonnier News media. Insplanets ökade fokus på bilägaren och bilaffären börjar också den att ta form och utvecklas med stöd från Bonnier. Vår betaversion av Bilkostnader, där bilägare kan se vad olika bilar kostar att äga och få förslag på kostnadsbesparingar, har under det andra halvåret kompletterats med både en värderingstjänst och en bilförsäljningstjänst där man även kan få hjälp med att värdera och sälja sin bil. Insplanet har identifierat området kring bilägandet som en viktig strategisk inriktning för bolaget på en lite längre sikt, varför vi idag är ett 3-4 tal heltidsanställda som aktivt arbetar med att utveckla nya framtida tjänster inom detta segment. Vårt kunnande att utveckla uppskattade konsumenttjänster inom privatekonomi och för bilägare tillsammans med det starka intresse som finns bland exempelvis Di.se och Expressens läsare kring privatekonomi och bil skapar en stark grund att verka från och vi förväntar oss att redan under innevarande år börja skapa intäkter från dessa nya tjänster, om än i mindre omfattning till en början.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt år där vi har med oss föregående års positiva avslutning i nuvarande kärnverksamhet. MyLoan.se fick en ny hemsida som mottagits positivt av besökarna och även på Insplanet.com har en rad förbättrande åtgärder för att öka konverteringen genomförts. Med bra nyförsäljningstrend inom framförallt försäkringsförmedlingen i slutet på året i kombination med trafikrekord för både MyLoan.se och Insplanet.com har vi ett ökat självförtroende med oss in i 2016. Det i kombination med de möjligheter vårt nära samarbete med Bonnier skapar, gör att vi under 2016 avser att öka våra marknadsföringsinvesteringar och därigenom skapa förutsättningar för intäktstillväxt och högre varumärkeskännedom över tid.

Styrelsens förslag att dela ut 25 öre per aktie (ca 3,4 MSEK) trots ett starkt kassaflöde och en nettokassa på 33 MSEK vid årets slut ska främst ses som förväntan från bolagets styrelse och ledning att stå finansiellt starka med de möjligheter som finns eller kan uppstå i marknaden och samtidigt kunna öka investeringstakten i bolaget.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till bolagets medarbetare som gör ett fantastiskt arbete för våra aktieägare och kunder. De fina omdömen vi varje dag får från MyLoan och Insplanets användare och kunder får oss som arbetar i bolaget att känna en energi och vilja till att fortsätta förbättra det Insplanet har och skapa nya uppskattade tjänster för våra kunder att använda sig av.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]