BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

Pressmeddelande 2017-02-23

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Positiv utveckling i hela verksamheten med en organisk tillväxt om drygt 20 procent under det fjärde kvartalet. Resultatet belastas av fortsatt ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet.


Konsolidering av Motormäklaren
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish Motor Advisors AB (”Motormäklaren”). Motormäklaren konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med detta datum.

Fjärde kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 25,1 (19,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 26 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 20 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (2,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6 (11) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (1,7) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 1,3 (1,7) MSEK och minoritetsandelen till -0,5 (0,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 (1,7) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 22,3 (18,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 21 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,5 (1,5) MSEK.
 • Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat kvartalets intäkter med 1,3 MSEK, rörelseresultatet med -1,1 MSEK och resultatet efter skatt med -1,1 MSEK.
Januari till december
 • Intäkterna uppgick till 94,8 (80,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 18 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 14 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,2 (10,1) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8 (13) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (7,9) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 6,3 (7,9) MSEK och minoritetsandelen till -1,1 (0,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,58) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,3 (11,6) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 85,2 (73,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 16 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 6,3 (7,0) MSEK.
 • Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat årets intäkter med 3,3 MSEK, rörelseresultatet med -2,5 MSEK och resultatet efter skatt med -2,2 MSEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,25 (0,25) SEK per aktie för räkenskapsåret.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »


VD-kommentar

Det är såklart glädjande att idag få rapportera en fortsatt stark tillväxt även under årets fjärde och sista kvartal. De totala intäkterna ökade från 20 MSEK till 25 MSEK, motsvarande en tillväxt om 26 procent mot föregående år. Året som helhet tycker jag kan sammanfattas som ett framgångsrikt år, både mätt i hur vi utvecklat användarnyttan i våra tjänster såväl som vår marknadsposition, men också mätt i intäktsutveckling där tillväxttakten successivt ökat under årets fyra kvartal. För året som helhet landade intäkterna på totalt 95 MSEK, upp 18 procent mot året innan. Tillväxten i verksamheten kommer huvudsakligen från ökade nyförsäljningsintäkter, framförallt inom affärsområde Försäkring. Även inom Personal Finance lyckades vi visa tillväxt för året som helhet, om än dock blygsam. Rörelseresultatet för koncernen minskade mot föregående år, vilket är en effekt av de investeringar vi gjort under året i varumärkesbyggande aktiviteter och i affärsutveckling av nya tjänster kopplat till bilaffären och bilägandet. Att stärka vår varumärkes- kännedom och skapa nya intäktskällor runt bilen är fortsatt en central del i vår strategi för att skapa förutsättningar för en långsiktig och god framtida tillväxt.

Jämförelsetjänsten Insplanet.com har fortsatt att utvecklas starkt under det fjärde kvartalet, med ökade trafikflöden och tillväxt i antal försäkringsjämförelser. Den viktiga direkttrafiken och trafiken från varumärkessökningar fortsätter att trenda positivt, likt vad vi såg under både det andra och tredje kvartalet, vilket ger signaler om att vi lyckas nå fram till slutanvändarna i de omfattande marknadssatsningar vi nu gör via en mängd olika medier. Detta kommer vi som sagt att fortsätta att göra även under det kommande året för att driva marknaden framåt i en allt snabbare takt och befästa vår ledarposition. Förmedlings- verksamheten har också utvecklats positivt under kvartalet, med en ökande försäljning och en allt större andel av våra kunder som nu väljer att teckna sina nya försäkringar direkt på webben. Tillväxten i verksamheten drivs huvudsakligen av de ökade kundflödena i kombination med att vårt utbud av försäkringsbolag och produkter är bättre än på länge.

Personal Finance visade fortsatt positiv tillväxt under det fjärde kvartalet. Som ett resultat av detta lyckades vi tillslut hämta igen den återstående delen av den negativa utvecklingen vi hade under det första kvartalet. Den underliggande konsumentkreditmarknaden fortsätter att utvecklas positivt och vi ser idag inga direkta tecken på avmattning. Det är snarare den hårda konkurrensen bland jämförelsetjänster och förmedlare som är och har varit branschens utmaning under den senaste tiden där vi i sammanhanget fortfarande är en relativt liten aktör. Våra övriga privatekonomiska tjänster (såsom bolån, sparande och aktiedepå), som i nuläget omfattar enklare typer av jämförelsetjänster integrerade i den redaktionella miljön i olika Bonnier medier, fortsätter att växa i snabb takt och bli en allt viktigare del av verksamheten, både gällande MyLoans varumärkespositionering och i intäkter.

Under kvartalet har vi fortsatt att förbättra och förenkla för våra användare och kunder, med syftet att leverera en bättre och jämnare kundupplevelse. En viktig del i detta arbete är att möjliggöra för våra användare att kunna skräddarsy jämförelsen i större utsträckning utifrån deras specifika behov, få ökad vägledning och rådgivning direkt på webben, samtidigt som vi bibehåller enkelheten och tydligheten i tjänsten som våra kunder eftersöker. Vi har också fortsatt att öka vår kundnöjdhet, som idag är en av de mest centrala måtten internt och vilket idag genomsyrar hela vår organisation. Det gör mig otroligt stolt att representera Insplanet när jag läser de drygt 3 000 omdömen vi samlat på oss sedan vi startade med detta, och där vi av våra kunder fått snittbetyget 9,2 av 10 möjliga.

I april månad investerade vi i Motormäklaren där vi nu har ett 52 procentigt ägande, med option att i framtiden gå upp i ägande. Motormäklaren konsolideras i koncernredovisningen enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med 4 april 2016 och påverkade intäkterna med 1,3 MSEK och rörelseresultatet med -1,1 MSEK under det fjärde kvartalet. Resultatet belastas av de investeringar vi nu gör i affärsutveckling för att utveckla den befintliga verksamheten och ta fram nya tjänster runt bilaffären och bilägandet. Arbetet löper på enligt plan och vi har för ambition att kunna kommunicera och lansera en beta version av vår framtida motorsatsning under andra halvan av det första halvåret 2017.


För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]