DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2016

Pressmeddelande 2016-08-25

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, ökade totalt med 14 procent under det andra kvartalet. Rörelseresultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilen.


Konsolidering av Motormäklaren
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish Motor Advisors AB ("Motormäklaren"). Motormäklaren konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med detta datum.

Andra kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 23,4 (20,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 10 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (3,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7 (15) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (2,3) MSEK, varav minoritetsandelen uppgår till -0,1 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,17) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 (6,3) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 20,4 (17,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 14 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,9 (2,4) MSEK.
 • Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat intäkterna med 1,1 MSEK, rörelseresultatet med -0,4 MSEK och resultatet efter skatt med -0,3 MSEK.
Januari till juni
 • Intäkterna uppgick till 44,9 (40,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 12 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7 (13) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,4 (4,2) MSEK, varav minoritetsandelen uppgår till -0,1 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,31) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 (7,8) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 40,4 (36,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 3,4 (3,7) MSEK.
 • Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat intäkterna med 1,1 MSEK, rörelseresultatet med -0,4 MSEK och resultatet efter skatt med -0,3 MSEK.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »


För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]