DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

Pressmeddelande 2017-11-23

God tillväxt och underliggande utveckling i alla verksamhetsdelar. Ökade satsningar i varumärkesbyggande marknadsföring och affärsutveckling drar ned kvartalets resultat.

Konsolidering av Cardrop
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish Motor Advisors AB (Motormäklaren), nu namnändrat till Cardrop Sverige AB (”Cardrop”). Cardrop konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med detta datum. Den 28 juni 2017 förvärvades ytterligare andelar varefter ägandet uppgår till 90 procent.

Tredje kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 28,8 (24,4) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt om 18 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (2,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1 (11) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (2,0) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 0,1 (2,4) MSEK och minoritetsandelen till -0,2 (-0,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,18) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,8 (3,3) MSEK.
 • Intäkter om 27,2 (23,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om 18 procent, och ett rörelseresultat om 2,3 (3,6) MSEK inom affärsområde Försäkring och Personal Finance.
 • Intäkter om 1,1 (0,8) MSEK, motsvarande en tillväxt om 35 procent, och ett rörelseresultat om -1,8 (-0,8) MSEK inom affärsområde Biltjänster.
Januari till september
 • Intäkterna uppgick till 84,4 (69,7) MSEK, motsvarande en tillväxt om 21 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 19 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (5,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5 (8) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (4,5) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 3,3 (5,0) MSEK och minoritetsandelen till -1,3 (-0,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 (0,37) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 (8,1) MSEK.
 • Investering om totalt cirka 7 MSEK i Cardrop Sverige AB och ökat ägande till 90 (52) procent.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08:30 CET.

[ Tillbaka ]