DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2016

Pressmeddelande 2016-05-19

Nyförsäljningsintäkterna ökade med 9 procent, resultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i marknadsföring och affärsutveckling

Första kvartalet
  • Intäkterna uppgick till 21,5 (19,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (2,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7 (12) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (1,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,14) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,8 (1,5) MSEK.
  • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 20,0 (18,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 9 procent.
  • Förnyelseintäkterna uppgick till 1,5 (1,3) MSEK.
VD kommentar i sammandrag

”Under årets första kvartal ser vi en positiv utveckling i flera delar av verksamheten, vilket delvis kan skönjas i vår intäktsutveckling. Jämförelsetjänsten har haft en fin trafiktillväxt med ökade förfrågningsflöden. Förmedlingsverksamheten har också utvecklats positivt till följd av en ökad leadgenerering från jämförelsetjänsten och ett förbättrat kunderbjudande. Insplanet har i dagsläget ett bra produktutbud med en bredare leverantörsmix än på länge men det finns fortfarande stora kundgrupper vi i dagsläget inte når ut till eller har ett tillräckligt bra erbjudande för. Vi arbetar därför målmedvetet med både samarbetande försäkringsbolag och nya aktörer för att utveckla erbjudandet och därigenom ha attraktivare lösningar för fler kundsegment. Insplanet behöver fortsätta öka sin marknadsnärvaro och arbeta tillsammans med försäkringsbolag och banker som vill förändra marknaden genom att utveckla mer kundnära och transparenta produkter och tjänster.”
Daniel Soussan, VD Insplanet

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]