Insplanets valberednings förslag till årsstämman 2016

Pressmeddelande 2016-05-31

I kallelsen till årsstämman 2016 i Insplanet AB (publ), publicerad den 19 maj 2016, meddelade valberedningen att man avser återkomma med förslag till årsstämman snarast möjligt och senast i samband med årsstämman. Valberedningen är nu klar med sina förslag. Förslagen är enligt följande.

Förslag till beslut
2. Valberedningen föreslår att Henrik Stangel, styrelseordförande i Insplanet, utses till ordförande på årsstämman.

9. Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 150 000 kronor (0) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. I linje med vad som tidigare kommunicerats i kallelsen, föreslås ersättning till bolagets revisorer utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Peter Carlsson, David Frykman och Daniel Soussan. Som nya styrelseledamöter föreslår valberedningen Jonas Tellander och Emil Viklund. Valberedningen föreslår vidare val av Daniel Soussan till ny styrelseordförande. I linje med vad som tidigare kommunicerats i kallelsen, föreslår valberedningen omval av PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, och omval av Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Information om de ledamöter som föreslås till nyval

Jonas Tellander
VD och grundare av Storytel.
Född 1970.
Övriga styrelseuppdrag: Storytel AB (publ) samt ett flertal dotterbolag inom koncernen och Tellander Holding AB.
Aktier: 0 aktier.
Utbildning: Civ.Ing Kemiteknik Lunds Tekniska Högskola. MBA INSEAD.

Emil Viklund
Investment Director Bonnier News. Fem år på olika roller inom Bonnierkoncernen, dessförinnan konsult på McKinsey&Co.
Född 1982.
Övriga styrelseuppdrag: AB Svensk Filmindustri, Motion Blur AS, Reco Sverige AB, NextSolution AB.
Aktier: 0 aktier.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har bestått av Henrik Stangel (ordförande), Daniel Soussan och Richard Båge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Stangel, valberedningens ordförande, på 070-6201010.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]