Kallelse till årsstämma 2015 i Insplanet AB (publ)

Pressmeddelande 2015-04-20

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 11:30 – 11:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19 maj 2015. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Jessica Niva, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2015”.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 19 maj 2015.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 15 maj 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
   och koncernbalansräkningen
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har bestått av Henrik Stangel (ordförande), Daniel Soussan och Richard Båge.

2. Valberedningen föreslår att Henrik Stangel utses till ordförande på årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 1 krona per aktie lämnas för verksamhetsåret 2014.

9. Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 0 kronor (0) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår omval av David Frykman, Daniel Soussan, Henrik Stangel och Peter Carlsson till ordinarie ledamöter. Det föreslås vidare omval av Henrik Stangel som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, och omval av Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2014 och fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 7 maj 2015 på bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2015
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

[ Tillbaka ]