Kallelse till årsstämma 2016 i Insplanet AB (publ)

Pressmeddelande 2016-05-19

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 juni 2016 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 11:30 – 11:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 juni 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 20 juni 2016. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2016”.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till årsstämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd torsdagen den 16 juni 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
   och koncernbalansräkningen
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
   fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har bestått av Henrik Stangel (ordförande), Daniel Soussan och Richard Båge.

2. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende val av ordförande för årsstämman snarast möjligt och senast i samband med årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 25 öre per aktie lämnas för verksamhetsåret 2015.

9. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende arvode till styrelsen snarast möjligt och senast i samband med årsstämman. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande snarast möjligt och senast i samband med årsstämman.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, och omval av Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2015 finns publicerad på bolagets hemsida. Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 8 juni 2016 på bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i maj 2016
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

[ Tillbaka ]