Kallelse till årsstämma i Insplanet AB (publ)

Pressmeddelande 2019-05-23

Aktieägarna i Insplanet AB (publ), org.nr 556567-6227, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2019 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 18 juni 2019. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2019”.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till årsstämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 14 juni 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
   och koncernbalansräkningen
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
   fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
   d) om ändring av bolagsordningen
   e) om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och ändring av bolagsordningen
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
2. Det föreslås att Tomas Jonson, VD för Insplanet, utses till ordförande på årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman att årets vinst balanseras i ny räkning.

8d. Styrelsen och aktieägare representerande mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så vis att bolagets verksamhetsföremål i § 3 justeras enligt följande.

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva konsumenttjänster inom pris-, villkors- och produktinformation för diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar. Bolaget skall genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och informationsgivning inom dessa produktkategorier, samt annan försäkringsrelaterad verksamhet.”

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

8e. Styrelsen och aktieägare representerande mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag samt om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

(i) Orden ”Bolaget är publikt” tas bort i § 1.

(ii) Sättet för kallelse till bolagsstämma i § 8 justeras enligt följande.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

(iii) Vissa övriga redaktionella ändringar i bolagsordningen, bland annat sådana som är nödvändiga för att implementera bytet av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag, genomförs.

Beslut enligt denna punkt ska antas som ett beslut och förutsätter för sin giltighet biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman samt att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

9. Det föreslås att något arvode eller annan ersättning inte skall utgå till styrelsen. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Det föreslås att till ordinarie styrelseledamöter skall utses Erik Källmin, Gustav Berghog och Tomas Jonson. Det föreslås vidare att Gustav Berghog utses till styrelseordförande.

Det föreslås vidare nyval av KPMG AB till ordinarie revisor intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. KPMG AB har meddelat att man, förutsatt att man väljs till ordinarie revisor av årsstämman, kommer att välja Auktoriserad revisor David Olow som huvudansvarig revisor.

Upplysningar på stämman
I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com, från och med onsdagen den 29 maj 2019. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Stockholm i maj 2019
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
fornamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesiten insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

[ Tillbaka ]