Kommunike från extra bolagsstämma 2014 i Insplanet AB (publ)

Pressmeddelande 2014-04-15

Idag, tisdagen den 15 april 2014 avhölls extra bolagsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till nyemission, innebärande att bolagets aktiekapital ökar med 193.658,20 kronor genom nyemission av 1.936.582 aktier till Bonnier Dagstidningar AB på nedan angivna villkor:

 a. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bonnier Dagstidningar AB, org. nr. 556414-2155.

 b. Teckningskursen ska uppgå till ca 8,42 kronor per aktie. Den totala teckningskursen uppgår till 16 300 000 kronor.

 c. Aktierna ska tecknas och betalas senast torsdagen den 17 april 2014.

 d. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av fordran mot bolaget.

 e. Kvittning av fordran sker genom underskrift av teckningslistan.

 f. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

 g. Styrelsens ordförande, eller den han utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Victor Björklund, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet.

Den extra bolagsstämman beslutade vidare att välja Henrik Stangel till ny styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget.

Victor Björklund, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet.

I anslutning till den extra bolagsstämman valde den nuvarande styrelseledamoten och den avgående verkställande direktören för Insplanet AB (publ), Rickard Wilton, att lämna bolagets styrelse. Vid årsstämman 2013 valda ledamöter Daniel Soussan (nuvarande styrelseordförande), David Frykman och Sebastian Billing, kvarstår som styrelseledamöter. Daniel Soussan tillträder idag som Verkställande Direktör för bolaget.

Protokoll fört vid den extra bolagsstämman publiceras på bolagets hemsida inom två veckor där även övrigt material från stämman finns tillgängligt.

Stockholm den 15 april 2014

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan, Ordförande Insplanet
Telefon: 0708-350 224
Email: daniel.soussan@insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]